• mr. R.P.M. Duijndam
  mr. R.P.M. Duijndam

  Huurder kan bemiddelingskosten terugvorderen

  Onlangs heeft de kantonrechter zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad over de bemiddelingsovereenkomst tussen bemiddelaar en verhuurder. De Hoge Raad heeft overwogen dat indien de verhuurder woonruimte op de website van de bemiddelaar te huur aanbiedt zonder hiervoor een vergoeding verschuldigd te zijn, er in beginsel ook sprake is van een bemiddelingsovereenkomst tussen verhuurder en bemiddelaar. De Hoge Raad merkt in dat kader het volgende op: “Weliswaar is naar de letter van art. 7:425 BW pas van bemiddeling sprake als de bemiddelaar recht heeft op loon voor zijn werkzaamheden, maar dit staat niet in de weg aan de
  Lees verder…

 • Bretonadvocaten
  Bretonadvocaten

  Breton Advocaten gaat verhuizen!

  Met ingang van 1 januari 2016 verhuist Breton Advocaten naar een prachtige nieuwe locatie in Lisse. Onze nieuwe adres is: Heereweg 278 2161 BT te Lisse

 • mr. ing. J. de Koning
  mr. ing. J. de Koning

  Hoge Raad laat zich uit over rol kindgebonden budget en kinderalimentatie

  Bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde alimentatie voor hun minderjarige kinderen moet het kindgebonden budget, inclusief ‘alleenstaande ouderkop’, niet in aanmerking worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind. Het kindgebonden budget moet worden meegeteld in de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Dat heeft de Hoge Raad op 9 oktober jl. beslist in antwoord op een prejudiciële vraag van het gerechtshof Den Haag. Op 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen in werking getreden. Bij deze wet zijn de regelingen met betrekking tot de bijdrage van de
  Lees verder…

 • Bretonadvocaten
  Bretonadvocaten

  Breton Advocaten steunt anti-pestcampagne

  De Stichting Veilig Onderwijs (SVO) zet zich in om pestgedrag in het onderwijs te voorkomen. Breton Advocaten steunt de SVO in haar campagnes.  De SVO onderschrijft het motto “het kind heeft recht op veilig onderwijs”, zoals vastgelegd in artikel 19 en 28 uit de rechten van het kind. De handhaving van de discipline op school moet de menselijke waardigheid en de kinderrechten respecteren (artikel 28). Deze rechten vormen de grondslag voor de werkzaamheden van de SVO. Bekijk hier de rechten van het kind op de website van de SVO. Op deze website kunt u ook meer informatie vinden over de werkzaamheden
  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam
  mr. R.P.M. Duijndam

  Dag van de Scheiding: Breton Advocaten opent haar deuren!

  Breton Advocaten te Lisse opent op de Dag van de Scheiding (11 september 2015) haar deuren voor iedereen die informatie wil over scheiden en de gevolgen daarvan. Geïnteresseerden kunnen kosteloos en vrijblijvend terecht bij één van de familierechtadvocaten van dit kantoor. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat één op de drie getrouwde stellen op den duur scheidt. Voor de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators was dit de aanleiding om een speciale dag in het leven te roepen waarop landelijk aandacht wordt gevraagd voor het belang van deskundige begeleiding bij scheidingen: de ‘Dag van de
  Lees verder…

 • Bretonadvocaten
  Bretonadvocaten

  Overgangsregeling transitievergoeding seizoenswerkers

  Er komt een overgangsregeling voor de transitievergoeding om te voorkomen dat tijdelijke werknemers, zoals seizoenswerkers in de horeca, recreatie en tuinbouwsector niet opnieuw ingehuurd worden. .Vanaf 1 juli 2015 hebben tijdelijke werknemers namelijk ook recht op een transitievergoeding als na ten minste twee jaar de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd door de werkgever. De hoogte daarvan wordt in het oorspronkelijke voorstel bepaald door de gewerkte periodes van voor 1 juli 2015. Door de overgangsregeling telt straks alleen nog het arbeidsverleden van tijdelijke krachten vanaf 1 juli 2012 – met een onderbreking korter dan zes maanden – mee voor de transitievergoeding. Tijdelijke
  Lees verder…

 • Bretonadvocaten
  Bretonadvocaten

  Tips voor het opstellen van een contract voor bepaalde tijd!

  Tips voor het opstellen van een contract voor bepaalde tijd! Per 1 januari 2015 is er wettelijk het één en ander veranderd m.b.t. tijdelijke contracten. Raadpleeg altijd uw CAO voor uitzonderingen! De volgende punten kunnen van belang zijn: Uitsluiten loondoorbetaling oproepcontracten (6maanden) Concurrentiebeding alleen met uitgebreide motivering toegestaan Proeftijd alleen bij contract langer dan 6 maanden Scholingskosten/scholingsbeding opnemen Aanzegplicht bij verlengen of beëindigen contract van 6 maanden of meer, anders boete Einde bij bereiken pensioen-/AOW leeftijd Keten doorbreken door middel van tussenperiode van 6 maanden Mogelijkheid tussentijdse beëindiging opnemen (anders alleen per 1 juli 2015 uit elkaar via Kantonrechter) Suggestie
  Lees verder…

 • Bretonadvocaten
  Bretonadvocaten

  Schoonmaker die na 65e bij eerdere werkgever in dienst is getreden mag blijven werken op zijn locatie

  In artikel 38 van de CAO schoonmaak- en glazenwassersbedrijf is opgenomen dat de werkgever die door contractswisseling een object verwerft geen aanbiedingsverplichting heeft voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. De kantonrechter oordeelt dat er geen sprake is van een overgang van onderneming en dat de uitzonderingsbepaling in de CAO strijdig is met de algemene beginselen van unierecht en de WGBL. De verkrijger dient de AOW-gerechtigde schoonmaker een contract aan te bieden…

 • mr. ing. J. de Koning
  mr. ing. J. de Koning

  Fiscale verandering alimentatie

  Per 1 januari 2015 wordt voor de alimentatieplichtige ouder de persoonsgebonden fiscale aftrek afgeschaft. Ook zal de inkomensgrens voor het kindgebonden budget omlaag gaan, waardoor minder mensen hier aanspraak op kunnen maken. Dit heeft consequenties voor de vastgestelde behoefte van het kind.

 • Bretonadvocaten
  Bretonadvocaten

  “Huiselijk geweld” en gezinshereniging

  Steeds vaker wordt ons kantoor geconfronteerd met schrijnende zaken van vrouwen die op basis van gezinsvorming/gezinshereniging naar Nederland worden gehaald door een Nederlandse partner. Het komt meer en meer voor dat er na verloop van tijd sprake is van huiselijk geweld. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor het psychische en lichamelijke welzijn van de vrouwen en de kinderen, maar tevens voor de verblijfsrechtelijke procedure. Niet zelden komt het voor dat de Nederlandse partner de IND inlicht dat de relatie is beëindigd en dat de verblijfsvergunning kan worden ingetrokken. Indien vaststaat dat er sprake is (geweest) van huiselijke geweld kan
  Lees verder…