• mr. ing. J. de Koning

  Erfrecht: meer uniformiteit binnen EU

  Op 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening (Verordening nr. 650/2012) in werking getreden. De regels van de verordening zijn rechtstreeks van toepassing in het Nederlandse recht. Met de verordening wordt beoogt vereenvoudiging ten aanzien van vererving en afwikkeling van grensoverschrijdende nalatenschappen. De verordening is binnen de gehele Europese Unie van toepassing, behoudens het Verenigd Koningrijk, Denemarken en Ierland.

  In de verordening wordt onder meer bepaald welk recht van toepassing is op vererving en afwikkeling (vereffening en verdeling) van een grensoverschrijdende nalatenschap.

  Ook regelt de verordening de rechtsmacht, de erkenning en tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen alsmede de aanvaarding en tenuitvoerlegging van authentieke akten en gerechtelijke schikkingen.


  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam

  Wetsvoorstel doorstroming huurmarkt aangenomen door Tweede Kamer

  De Tweede Kamer heeft op 9 februari 2016 ingestemd met het wetsvoorstel dat de doorstroming op de huurmarkt moet verbeteren. Het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt behelst onder meer de volgende maatregelen:

   Huurverhoging voor scheefwoners van 4 procent plus inflatie

  In de eerste plaats moet het scheefwonen worden aangepakt. Minister Blok hoopt dit te bereiken door toe te staan dat mensen met een inkomen boven de € 39.000,- met een extra huurverhoging va 4 procent kunnen worden geconfronteerd naast de gemiddelde huurstijging welke per woningcorporatie niet mag uitkomen boven inflatie plus 1 procent.

   De jaarlijkse inkomenstoets blijft bestaan

  De Belastingdienst moet inkomensgegevens over huurders delen met verhuurders.


  Lees verder…

 • Bretonadvocaten

  Breton Advocaten is verhuisd!

  Met ingang van 1 januari 2016 is Breton Advocaten verhuisd naar een prachtige nieuwe locatie in Lisse. Onze nieuwe adres is:Heereweg 2782161 BT te LisseHoofdfoto Foto buitenkant 3
  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam

  Lezen chatberichten werknemer: privacyschending?

  Volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is het onder omstandigheden geoorloofd indien een werkgever het chat- of mailverkeer van een werknemer leest, ook als deze berichten een privé karakter hebben.

  Dat heeft EHRM geoordeeld in een uitspraak van 12 januari 2016. De kwestie betrof de volgende.

  In 2007 werd een Roemeense werknemer, de heer Bogdan Barbulescu, ontslagen omdat hij onder werktijd privéberichten had verzonden met chatdienst Yahoo Messenger. De Yahoo Messenger account was op verzoek van zijn werkgever aangemaakt om op verzoeken van klanten te kunnen reageren. Omdat de werkgever er vanuit ging dat het om zakelijke berichten ging,


  Lees verder…

 • Bretonadvocaten

  Breton Advocaten wenst u een goed 2016!

  Breton Advocaten wenst u een goed 2016!

  Ook in 2016 staat het team van Breton Advocaten voor u klaar. Wilt u graag een gesprek met één van onze advocaten? U bent van harte welkom en wij ontvangen u graag (vanaf 11 januari 2016) in ons nieuwe pand aan de Heereweg 278 te Lisse.

  Ons kantoor is gedurende werkdagen van 9.00 uur 12:30 en van 13:00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. U kunt vanzelfsprekend tijdens kantooruren langskomen om documenten af te geven.

  Ook bent u van harte welkom op ons wekelijkse spreekuur (eerste twintig minuten zijn gratis).


  Lees verder…

 • Bretonadvocaten

  Inkomensnormen gesubsidieerde rechtsbijstand in 2016

  Vanaf 1 januari 2016 gelden nieuwe inkomensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze normen bepalen of een rechtzoekende in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtshulp. De nieuwe inkomensnormen zijn van toepassing op aanvragen voor gesubsidieerde rechtshulp die zijn ingediend vanaf 1 januari 2016.

  De Raad voor Rechtsbijstand is als zelfstandig bestuursorgaan verantwoordelijk voor de organisatie van gesubsidieerde rechtsbijstand.  De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad voor Rechtsbijstand in 2016 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2014 (het peiljaar). De inkomensnormen waaraan deze fiscale gegevens moeten worden getoetst, worden elk jaar geïndexeerd. De indexering van de eigen bijdragen is tot en met 2019 ‘bevroren’.


  Lees verder…

 • mr. ing. J. de Koning

  Indexering alimentatie 2016: 1,3%

  Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister van Justitie stelt het indexeringspercentage vast. Deze gaat in op het moment dat het percentage gepubliceerd wordt in de Staatscourant en de landelijke dagbladen.

  Het indexeringspercentage voor 2016 zal 1,3% bedragen. Het percentage gaat in op 1 januari 2016 en zal worden gepubliceerd in de Staatscourant. Ook in de landelijke dagbladen wordt dit percentage bekendgemaakt.

  (Het indexeringspercentage voor 2015 bedraagt 0,8%)

  Bereken hier uw indexering.


  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam

  Arbeidswet Asscher werkt averechts

  Het doel van de Wet Werk en Zekerheid die sinds 1 juli 2015 van kracht is, was dat werknemers eenvoudiger ontslagen kunnen worden. Uit een enquête die Nieuwsuur uitvoerde onder de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) blijkt dat de Wet Werk en Zekerheid een tegengesteld effect heeft. Bovendien verzinnen werkgevers constructies om de wet te omzeilen.

  In haar persbericht merkt de VAAN daarover het volgende op.

  Ruim de helft van de duizend leden van VAAN heeft de enquête ingevuld. Een ruime meerderheid (65 procent) ziet dat werkgevers vanwege het nieuwe ontslagrecht terughoudend zijn om mensen in vaste dienst te nemen.


  Lees verder…

 • Bretonadvocaten

  Pro deo advocatuur kan beter en goedkoper

  De Commissie Wolfsen heeft het onderzoek naar de kostenstijging bij de gesubsidieerde rechtsbijstand afgerond. Aanleiding voor de instelling van de commissie werd gevormd door de kostenstijging in de gesubsidieerde rechtsbijstand. Toenmalig staatssecretaris Teeven heeft ingezet op een bezuiniging op de rechtsbijstand. In de praktijk werd verwacht dat pro deo-advocaten een lagere vergoeding zouden ontvangen voor hun werk.

  De Commissie Wolfsen, onder leiding van voormalig burgemeester Aleid Wolfsen, heeft op 30 november 2015 haar eindrapport gepresenteerd. Kort gezegd zijn de conclusies dat het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand beter en goedkoper kan.

  Hieronder volgt het persbericht van de Commissie Wolfsen:

  Herijking van stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand verbetert toegang tot recht

  DEN HAAG,


  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam

  Huurder kan bemiddelingskosten terugvorderen

  Onlangs heeft de kantonrechter zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad over de bemiddelingsovereenkomst tussen bemiddelaar en verhuurder.

  De Hoge Raad heeft overwogen dat indien de verhuurder woonruimte op de website van de bemiddelaar te huur aanbiedt zonder hiervoor een vergoeding verschuldigd te zijn, er in beginsel ook sprake is van een bemiddelingsovereenkomst tussen verhuurder en bemiddelaar.

  De Hoge Raad merkt in dat kader het volgende op:

  “Weliswaar is naar de letter van art. 7:425 BW pas van bemiddeling sprake als de bemiddelaar recht heeft op loon voor zijn werkzaamheden, maar dit staat niet in de weg aan de overeenkomstige toepassing van art.


  Lees verder…