• mr. ing. J. de Koning

  Jaarbericht LBIO 2015

   

  lbio

  Jaarbericht LBIO 2015

  Recentelijk bracht het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) het Jaarbericht 2015 uit. Hieruit blijkt dat voor het eerst sinds lange tijd het aantal verzoeken tot overname van de inning van alimentatie is afgenomen. Daarnaast is het zakenbestand van het LBIO afgenomen als gevolg van het wegvallen van de inning ouderbijdrage jeugdzorg.

  Ouderbijdrage jeugdzorg 

  Het jaar 2015 was het eerste jaar waarbij het zakenbestand van het LBIO niet in drie, maar in twee “dienstenpijlers” op te delen was. Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet op de jeugdzorg namelijk vervangen door de Jeugdwet,


  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam

  Verhuiskostenvergoeding bij renovatie huurwoning

  Op 22 april 2016 heeft de Hoge Raad duidelijkheid verschaft over enkele vragen welke waren gerezen over de verplichting van de verhuurder tot betaling van een verhuiskostenvergoeding in geval van een renovatie van een woonruimte.

  Een huurder kan een verhuiskostenvergoeding krijgen als de verhuurder moet verhuizen omdat zijn/haar woning wordt gesloopt of gerenoveerd. De verhuurder moet ook een verhuiskostenvergoeding betalen als hij de huur beëindigt omdat hij een geldend bestemmingsplan wil verwezenlijken. De verhuiskostenvergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de verhuiskosten en herinrichtingskosten.

  De minister stelt de verhoging jaarlijks voor 1 maart vast (in 2016: € 5.892,-).


  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam

  Transitievergoeding bij ontslag landurig zieke werknemer

  Indien het dienstverband van een langdurig zieke werknemer met toestemming van het UWV wordt beëindigd, is de werkgever in beginsel een transitievergoeding verschuldigd. Dit volgt uit de Wet werk en zekerheid (Wwz). Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) heeft aangegeven deze vergoeding te willen schrappen wanneer de werkgever zich aantoonbaar goed heeft ingespannen voor re-integratie. Dat heeft de minister gezegd in gesprek  met NU.nl.

  Lees hieronder het artikel van NU.nl:

  Asscher bereid transitievergoeding na twee jaar ziekte te schrappen 

  Gepubliceerd: 09 maart 2016

  Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) is bereid de transitievergoeding voor werknemers na twee jaar ziekte te schrappen als de werkgever zich aantoonbaar goed heeft ingespannen voor reïntegratie. 


  Lees verder…

 • mr. ing. J. de Koning

  Erfrecht: meer uniformiteit binnen EU

  Op 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening (Verordening nr. 650/2012) in werking getreden. De regels van de verordening zijn rechtstreeks van toepassing in het Nederlandse recht. Met de verordening wordt beoogt vereenvoudiging ten aanzien van vererving en afwikkeling van grensoverschrijdende nalatenschappen. De verordening is binnen de gehele Europese Unie van toepassing, behoudens het Verenigd Koningrijk, Denemarken en Ierland.

  In de verordening wordt onder meer bepaald welk recht van toepassing is op vererving en afwikkeling (vereffening en verdeling) van een grensoverschrijdende nalatenschap.

  Ook regelt de verordening de rechtsmacht, de erkenning en tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen alsmede de aanvaarding en tenuitvoerlegging van authentieke akten en gerechtelijke schikkingen.


  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam

  Wetsvoorstel doorstroming huurmarkt aangenomen door Tweede Kamer

  De Tweede Kamer heeft op 9 februari 2016 ingestemd met het wetsvoorstel dat de doorstroming op de huurmarkt moet verbeteren. Het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt behelst onder meer de volgende maatregelen:

   Huurverhoging voor scheefwoners van 4 procent plus inflatie

  In de eerste plaats moet het scheefwonen worden aangepakt. Minister Blok hoopt dit te bereiken door toe te staan dat mensen met een inkomen boven de € 39.000,- met een extra huurverhoging va 4 procent kunnen worden geconfronteerd naast de gemiddelde huurstijging welke per woningcorporatie niet mag uitkomen boven inflatie plus 1 procent.

   De jaarlijkse inkomenstoets blijft bestaan

  De Belastingdienst moet inkomensgegevens over huurders delen met verhuurders.


  Lees verder…

 • Bretonadvocaten

  Breton Advocaten is verhuisd!

  Met ingang van 1 januari 2016 is Breton Advocaten verhuisd naar een prachtige nieuwe locatie in Lisse. Onze nieuwe adres is:Heereweg 2782161 BT te LisseHoofdfoto Foto buitenkant 3
  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam

  Lezen chatberichten werknemer: privacyschending?

  Volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is het onder omstandigheden geoorloofd indien een werkgever het chat- of mailverkeer van een werknemer leest, ook als deze berichten een privé karakter hebben.

  Dat heeft EHRM geoordeeld in een uitspraak van 12 januari 2016. De kwestie betrof de volgende.

  In 2007 werd een Roemeense werknemer, de heer Bogdan Barbulescu, ontslagen omdat hij onder werktijd privéberichten had verzonden met chatdienst Yahoo Messenger. De Yahoo Messenger account was op verzoek van zijn werkgever aangemaakt om op verzoeken van klanten te kunnen reageren. Omdat de werkgever er vanuit ging dat het om zakelijke berichten ging,


  Lees verder…

 • Bretonadvocaten

  Breton Advocaten wenst u een goed 2016!

  Breton Advocaten wenst u een goed 2016!

  Ook in 2016 staat het team van Breton Advocaten voor u klaar. Wilt u graag een gesprek met één van onze advocaten? U bent van harte welkom en wij ontvangen u graag (vanaf 11 januari 2016) in ons nieuwe pand aan de Heereweg 278 te Lisse.

  Ons kantoor is gedurende werkdagen van 9.00 uur 12:30 en van 13:00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. U kunt vanzelfsprekend tijdens kantooruren langskomen om documenten af te geven.

  Ook bent u van harte welkom op ons wekelijkse spreekuur (eerste twintig minuten zijn gratis).


  Lees verder…

 • Bretonadvocaten

  Inkomensnormen gesubsidieerde rechtsbijstand in 2016

  Vanaf 1 januari 2016 gelden nieuwe inkomensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze normen bepalen of een rechtzoekende in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtshulp. De nieuwe inkomensnormen zijn van toepassing op aanvragen voor gesubsidieerde rechtshulp die zijn ingediend vanaf 1 januari 2016.

  De Raad voor Rechtsbijstand is als zelfstandig bestuursorgaan verantwoordelijk voor de organisatie van gesubsidieerde rechtsbijstand.  De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad voor Rechtsbijstand in 2016 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2014 (het peiljaar). De inkomensnormen waaraan deze fiscale gegevens moeten worden getoetst, worden elk jaar geïndexeerd. De indexering van de eigen bijdragen is tot en met 2019 ‘bevroren’.


  Lees verder…

 • mr. ing. J. de Koning

  Indexering alimentatie 2016: 1,3%

  Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister van Justitie stelt het indexeringspercentage vast. Deze gaat in op het moment dat het percentage gepubliceerd wordt in de Staatscourant en de landelijke dagbladen.

  Het indexeringspercentage voor 2016 zal 1,3% bedragen. Het percentage gaat in op 1 januari 2016 en zal worden gepubliceerd in de Staatscourant. Ook in de landelijke dagbladen wordt dit percentage bekendgemaakt.

  (Het indexeringspercentage voor 2015 bedraagt 0,8%)

  Bereken hier uw indexering.


  Lees verder…