• mr. R.P.M. Duijndam

  Arbeidsrecht: schriftelijkheidsvereiste geldt (ook) voor relatiebeding

  In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of een relatiebeding in een personeelsreglement deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst. Deze vraag was in deze zaak van belang omdat vastgesteld diende te worden of voldaan was aan het zogenoemde “schriftelijkheidsvereiste”.

  Het “schriftelijkheidsvereiste” is van toepassing op een concurrentiebeding, maar ook op het relatiebeding. Het schriftelijkheidsvereiste is in artikel 7:653 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek opgenomen en luidt als volgt:

  “Een beding tussen de werkgever en de werknemer waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn,
  Lees verder…

 • Bretonadvocaten

  Breton Advocaten wenst u een goed 2017

  Breton Advocaten wenst u een goed 2017! Ook in 2017 staat het team van Breton Advocaten voor u klaar. Wilt u graag een gesprek met één van onze advocaten? U bent van harte welkom en wij ontvangen u graag (vanaf 11 januari 2016) in ons nieuwe pand aan de Heereweg 278 te Lisse. Ons kantoor is gedurende werkdagen van 9.00 uur 12:30 en van 13:00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. U kunt vanzelfsprekend tijdens kantooruren langskomen om documenten af te geven. Ook bent u van harte welkom op ons wekelijkse spreekuur (eerste twintig minuten zijn gratis).


  Lees verder…

 • Bretonadvocaten

  Nederlandse rechtspraak behoort tot wereldtop

   

  Volgens de Rule of Law Index behoort de Nederlandse rechtsspraak tot de wereldtop. Nederland bezet de vijfde plaats op de jaarlijkse ranglijst. Voor wat betreft toegankelijkheid tot de rechter en de vraag in hoeverre rechtspraak vrij is van discriminatie, corruptie en politieke invloed, staat Nederland op de eerste plaats.  De Rule of Law Index komt tot stand na raadpleging van 100.000 huishoudens en expertgesprekken welke wereldwijd worden uitgevoerd.

  Het beste rechtsstelsel ter wereld wordt toegekend aan Denemarken, gevolgd door Noorwegen, Finland en Zweden.

  Volgens rechtspraak.nl is een goed rechtsstelsel van groot belang voor een land.


  Lees verder…

 • Bretonadvocaten

  Divorce Challenge: Ideeën tegen vechtscheiding

  Om het aantal vechtscheidingen terug te dringen, heeft Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) op 6 september jl. een website gelanceerd om goede ideeën te verzamelen: www.divorcechallenge.nl

  Het doel van de Challenge is het aantal vechtscheidingen terug te dringen en de negatieve gevolgen voor kinderen te verminderen. Dit door mensen uit te nodigen goede ideeën tegen vechtscheidingen in te dienen via de website. Minister Van der Steur: “We willen iedereen uitnodigen om, bovenop alles wat we al hebben, nieuwe manieren te bedenken om ouders te helpen hun scheiding goed te regelen zodat ze niet in een vechtscheiding terecht komen en de wereld van hun kinderen niet op zijn kop komt te staan.”

  De Divorce Challenge vloeit voort uit een motie van PvdA-kamerlid Recourt.


  Lees verder…

 • Bretonadvocaten

  Dag van de Scheiding: gratis spreekuur Breton Advocaten

   

  Breton Advocaten te Lisse opent op de Dag van de Scheiding (vrijdag 9 september 2016) haar deuren voor iedereen die informatie wil over scheiden en de gevolgen daarvan. Geïnteresseerden kunnen kosteloos en vrijblijvend terecht bij de familierechtadvocaten van dit kantoor.

   

  Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat één op de drie getrouwde stellen op den duur scheidt. Voor de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators was dit de aanleiding om een speciale dag in het leven te roepen waarop landelijk aandacht wordt gevraagd voor het belang van deskundige begeleiding bij scheidingen: de ‘Dag van de Scheiding’.


  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam

  Eigendomsvoorbehoud en verpanding

  Op 3 juni 2016 deed de Hoge Raad een voor ondernemers belangrijke uitspraak  over verpanding van voorwaardelijk eigendom. Tot aan deze uitspraak was verpanding van voorwaardelijk eigendom niet mogelijk, na deze uitspraak wel.

  In deze zaak ging het om een levering aan koper onder eigendomsvoorbehoud. Op grond van toepasselijke Algemene verkoopvoorwaarden ging de eigendom van het geleverde pas over op koper nadat het verschuldigde zou zijn betaald.

  Koper sloot voorts met de Rabobank een financieringsovereenkomst waarbij koper de bank een aantal zekerheden verstrekte, waaronder een pandrecht op voorraden. Het pandrecht geeft de bank zekerheid ten aanzien van de verstrekte financiering.


  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam

  Vakantiedagen en arbeidsongeschiktheid: de Staat aansprakelijk

  Doordat de Nederlandse staat de Europese Arbeidstijdenrichtlijn niet tijdig heeft geïmplementeerd, is de staat aansprakelijk voor schade die langdurig zieke werknemers hebben geleden als gevolg van het verlies aan vakantiedagen. Breton Advocaten wijst u erop dat u een claim kan indienen tot 23 november 2016.

  In dit artikel licht Rob Duijndam de achtergronden nog eens toe.

  Tot 1 januari 2012

  Tot 1 januari 2012 bouwde een arbeidsongeschikte werknemer alleen vakantiedagen op gedurende laatste zes maanden van zijn arbeidsongeschiktheid. Werknemers wiens dienstverband die na twee jaar arbeidsongeschiktheid werd beëindigd werden als gevolg hiervan het meest benadeeld (een benadeling van 30 wettelijke vakantiedagen ten opzichte van de arbeidsgeschikte werknemer).


  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam

  Concurrentiebeding in arbeidscontract voor bepaalde tijd

  Inleiding

  Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (per 1 januari 2015) geldt het uitgangspunt dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet rechtsgeldig is. Dit is slechts anders indien bij het beding een schriftelijke motivering is opgenomen waaruit blijkt dat het beding noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

  Uitspraak

  Inmiddels hebben diverse rechtbanken zich uitgelaten over dit vraagstuk, zoals bijvoorbeeld recentelijk de rechtbank Gelderland op 9 februari 2016.

  De rechtbank laat nog eens zien welke vragen hierbij beantwoord dienen te worden.

  Schriftelijke motivering

  De eerste toets is te bezien of überhaupt sprake is van een overeengekomen concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarbij uit het beding een opgenomen schriftelijke motivering blijkt waarin is aangegeven dat het beding noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.


  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam

  Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt

  De Wet Doorstroming Huurmarkt rust op twee pijlers. Een ‘huursombenadering’ maximeert de som van alle huurstijgingen van woningcorporaties – inclusief die bij vrijkomende woningen – op gemiddeld  inflatie plus 1 procent. De andere pijler verruimt in het huurrecht de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten.
  Huursom

  De wettelijke maximering van de som van alle huurstijgingen van woningcorporaties sluit aan bij het Sociaal Huurakkoord dat Aedes en de Woonbond vorig jaar sloten.

  Binnen de limiet zijn op individueel niveau jaarlijkse huurverhogingen tot maximaal inflatie plus 2,5 procent mogelijk. Deze maxima gelden ook voor particuliere verhuurders van gereguleerde huurwoningen, maar zij zijn niet gebonden aan het plafond van een maximale huursomstijging.


  Lees verder…

 • mr. ing. J. de Koning

  Beperking gemeenschap van goederen

  Op 19 april 2016 is het wetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Swinkels (D66), Recourt (PvdA) en Van Oosten (VVD) dat strekt tot beperking van de gemeenschap van goederen door de Tweede Kamer aangenomen.

  Het voorstel regelt onder meer het verhaal van privéschuldeisers op gemeenschapsgoederen en wordt bekeken hoe het ondernemingsvermogen van één van de echtgenoten binnen de gemeenschap van goederen valt.

  Daarnaast wordt de regeling over de draagplicht van schulden aangepast.

  Alle voorhuwelijkse gemeenschappelijke goederen als ook alle gemeenschappelijke schulden vallen in de gemeenschap. Deze schulden  kunnen als gemeenschapsschulden worden aangemerkt, ook al zijn zij niet aangegaan ten behoeve van een gemeenschappelijk goed.


  Lees verder…