• mr. R.P.M. Duijndam
  mr. R.P.M. Duijndam

  Eigendomsvoorbehoud en verpanding

  Op 3 juni 2016 deed de Hoge Raad een voor ondernemers belangrijke uitspraak  over verpanding van voorwaardelijk eigendom. Tot aan deze uitspraak was verpanding van voorwaardelijk eigendom niet mogelijk, na deze uitspraak wel.

  In deze zaak ging het om een levering aan koper onder eigendomsvoorbehoud. Op grond van toepasselijke Algemene verkoopvoorwaarden ging de eigendom van het geleverde pas over op koper nadat het verschuldigde zou zijn betaald.

  Koper sloot voorts met de Rabobank een financieringsovereenkomst waarbij koper de bank een aantal zekerheden verstrekte, waaronder een pandrecht op voorraden. Het pandrecht geeft de bank zekerheid ten aanzien van de verstrekte financiering.


  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam
  mr. R.P.M. Duijndam

  Vakantiedagen en arbeidsongeschiktheid: de Staat aansprakelijk

  Doordat de Nederlandse staat de Europese Arbeidstijdenrichtlijn niet tijdig heeft geïmplementeerd, is de staat aansprakelijk voor schade die langdurig zieke werknemers hebben geleden als gevolg van het verlies aan vakantiedagen. Breton Advocaten wijst u erop dat u een claim kan indienen tot 23 november 2016.

  In dit artikel licht Rob Duijndam de achtergronden nog eens toe.

  Tot 1 januari 2012

  Tot 1 januari 2012 bouwde een arbeidsongeschikte werknemer alleen vakantiedagen op gedurende laatste zes maanden van zijn arbeidsongeschiktheid. Werknemers wiens dienstverband die na twee jaar arbeidsongeschiktheid werd beëindigd werden als gevolg hiervan het meest benadeeld (een benadeling van 30 wettelijke vakantiedagen ten opzichte van de arbeidsgeschikte werknemer).


  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam
  mr. R.P.M. Duijndam

  Concurrentiebeding in arbeidscontract voor bepaalde tijd

  Inleiding

  Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (per 1 januari 2015) geldt het uitgangspunt dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet rechtsgeldig is. Dit is slechts anders indien bij het beding een schriftelijke motivering is opgenomen waaruit blijkt dat het beding noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

  Uitspraak

  Inmiddels hebben diverse rechtbanken zich uitgelaten over dit vraagstuk, zoals bijvoorbeeld recentelijk de rechtbank Gelderland op 9 februari 2016.

  De rechtbank laat nog eens zien welke vragen hierbij beantwoord dienen te worden.

  Schriftelijke motivering

  De eerste toets is te bezien of überhaupt sprake is van een overeengekomen concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarbij uit het beding een opgenomen schriftelijke motivering blijkt waarin is aangegeven dat het beding noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.


  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam
  mr. R.P.M. Duijndam

  Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt

  De Wet Doorstroming Huurmarkt rust op twee pijlers. Een ‘huursombenadering’ maximeert de som van alle huurstijgingen van woningcorporaties – inclusief die bij vrijkomende woningen – op gemiddeld  inflatie plus 1 procent. De andere pijler verruimt in het huurrecht de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten.
  Huursom

  De wettelijke maximering van de som van alle huurstijgingen van woningcorporaties sluit aan bij het Sociaal Huurakkoord dat Aedes en de Woonbond vorig jaar sloten.

  Binnen de limiet zijn op individueel niveau jaarlijkse huurverhogingen tot maximaal inflatie plus 2,5 procent mogelijk. Deze maxima gelden ook voor particuliere verhuurders van gereguleerde huurwoningen, maar zij zijn niet gebonden aan het plafond van een maximale huursomstijging.


  Lees verder…

 • mr. ing. J. de Koning
  mr. ing. J. de Koning

  Beperking gemeenschap van goederen

  Op 19 april 2016 is het wetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Swinkels (D66), Recourt (PvdA) en Van Oosten (VVD) dat strekt tot beperking van de gemeenschap van goederen door de Tweede Kamer aangenomen.

  Het voorstel regelt onder meer het verhaal van privéschuldeisers op gemeenschapsgoederen en wordt bekeken hoe het ondernemingsvermogen van één van de echtgenoten binnen de gemeenschap van goederen valt.

  Daarnaast wordt de regeling over de draagplicht van schulden aangepast.

  Alle voorhuwelijkse gemeenschappelijke goederen als ook alle gemeenschappelijke schulden vallen in de gemeenschap. Deze schulden  kunnen als gemeenschapsschulden worden aangemerkt, ook al zijn zij niet aangegaan ten behoeve van een gemeenschappelijk goed.


  Lees verder…

 • mr. ing. J. de Koning
  mr. ing. J. de Koning

  Jaarbericht LBIO 2015

   

  lbio

  Jaarbericht LBIO 2015

  Recentelijk bracht het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) het Jaarbericht 2015 uit. Hieruit blijkt dat voor het eerst sinds lange tijd het aantal verzoeken tot overname van de inning van alimentatie is afgenomen. Daarnaast is het zakenbestand van het LBIO afgenomen als gevolg van het wegvallen van de inning ouderbijdrage jeugdzorg.

  Ouderbijdrage jeugdzorg 

  Het jaar 2015 was het eerste jaar waarbij het zakenbestand van het LBIO niet in drie, maar in twee “dienstenpijlers” op te delen was. Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet op de jeugdzorg namelijk vervangen door de Jeugdwet,


  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam
  mr. R.P.M. Duijndam

  Verhuiskostenvergoeding bij renovatie huurwoning

  Op 22 april 2016 heeft de Hoge Raad duidelijkheid verschaft over enkele vragen welke waren gerezen over de verplichting van de verhuurder tot betaling van een verhuiskostenvergoeding in geval van een renovatie van een woonruimte.

  Een huurder kan een verhuiskostenvergoeding krijgen als de verhuurder moet verhuizen omdat zijn/haar woning wordt gesloopt of gerenoveerd. De verhuurder moet ook een verhuiskostenvergoeding betalen als hij de huur beëindigt omdat hij een geldend bestemmingsplan wil verwezenlijken. De verhuiskostenvergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de verhuiskosten en herinrichtingskosten.

  De minister stelt de verhoging jaarlijks voor 1 maart vast (in 2016: € 5.892,-).


  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam
  mr. R.P.M. Duijndam

  Transitievergoeding bij ontslag landurig zieke werknemer

  Indien het dienstverband van een langdurig zieke werknemer met toestemming van het UWV wordt beëindigd, is de werkgever in beginsel een transitievergoeding verschuldigd. Dit volgt uit de Wet werk en zekerheid (Wwz). Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) heeft aangegeven deze vergoeding te willen schrappen wanneer de werkgever zich aantoonbaar goed heeft ingespannen voor re-integratie. Dat heeft de minister gezegd in gesprek  met NU.nl.

  Lees hieronder het artikel van NU.nl:

  Asscher bereid transitievergoeding na twee jaar ziekte te schrappen 

  Gepubliceerd: 09 maart 2016

  Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) is bereid de transitievergoeding voor werknemers na twee jaar ziekte te schrappen als de werkgever zich aantoonbaar goed heeft ingespannen voor reïntegratie. 


  Lees verder…

 • mr. ing. J. de Koning
  mr. ing. J. de Koning

  Erfrecht: meer uniformiteit binnen EU

  Op 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening (Verordening nr. 650/2012) in werking getreden. De regels van de verordening zijn rechtstreeks van toepassing in het Nederlandse recht. Met de verordening wordt beoogt vereenvoudiging ten aanzien van vererving en afwikkeling van grensoverschrijdende nalatenschappen. De verordening is binnen de gehele Europese Unie van toepassing, behoudens het Verenigd Koningrijk, Denemarken en Ierland.

  In de verordening wordt onder meer bepaald welk recht van toepassing is op vererving en afwikkeling (vereffening en verdeling) van een grensoverschrijdende nalatenschap.

  Ook regelt de verordening de rechtsmacht, de erkenning en tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen alsmede de aanvaarding en tenuitvoerlegging van authentieke akten en gerechtelijke schikkingen.


  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam
  mr. R.P.M. Duijndam

  Wetsvoorstel doorstroming huurmarkt aangenomen door Tweede Kamer

  De Tweede Kamer heeft op 9 februari 2016 ingestemd met het wetsvoorstel dat de doorstroming op de huurmarkt moet verbeteren. Het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt behelst onder meer de volgende maatregelen:

   Huurverhoging voor scheefwoners van 4 procent plus inflatie

  In de eerste plaats moet het scheefwonen worden aangepakt. Minister Blok hoopt dit te bereiken door toe te staan dat mensen met een inkomen boven de € 39.000,- met een extra huurverhoging va 4 procent kunnen worden geconfronteerd naast de gemiddelde huurstijging welke per woningcorporatie niet mag uitkomen boven inflatie plus 1 procent.

   De jaarlijkse inkomenstoets blijft bestaan

  De Belastingdienst moet inkomensgegevens over huurders delen met verhuurders.


  Lees verder…