Dienstverlening

Logo Nederlandse Orde van Advocaten

Logo High Trust SKV Advocatenkantoor

Kantoor
Breton Advocaten is de handelsnaam van de advocaten mr. ing. J. (Jenneke) de Koning en mr. R.P.M. (Robert) Duijndam, gevestigd te (2161 BT) Lisse aan de Heereweg 278. De advocaten hebben een maatschap waarin enkel de kosten worden gedeeld, maar sluiten zelfstandig de   overeenkomst van opdracht met de cliënt en behandelen zaken zelfstandig door middel van hun eigen eenmanszaak. De eenmanszaken zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummers 73644021 (mr. ing. J. de Koning) en 73653667 (mr. R.P.M. Duijndam). De advocaten werkzaam bij Breton Advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

Spreekuur

Voor particulieren en ondernemers biedt Breton Advocaten de mogelijkheid van een gratis spreekuur. Dit spreekuur werkt op afspraak.

U kunt ons al uw vragen op juridisch gebied voorleggen. Voor elke bespreking wordt twintig minuten uitgetrokken.

U kunt terecht met vragen over arbeidsrecht, consumentenrecht, contractenrecht, huurrecht, incasso, letselschade en personen & familierecht.

Afspraak maken

Als u gebruik wilt maken van een spreekuur dan kunt u een afspraak maken tijdens kantooruren op 0252-420653 of via e-mail: contact@bretonadvocaten.nl.

Onze regio

Ons kantoor werkt voornamelijk voor klanten in de Duin- en Bollenstreek en omgeving, maar wij behandelen ook regelmatig zaken voor klanten van buiten de regio.

Onze samenwerking

De advocaten van het kantoor voeren hun beroep zelfstandig uit binnen een maatschap onder de gemeenschappelijke handelsnaam “Breton Advocaten”. Breton Advocaten is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van Koophandel onder KvK nummer 27337356. De advocaten gaan m.b.t. de juridische dienstverlening aan cliënten alleen verplichtingen aan voor henzelf, niet voor de andere advocaten binnen de maatschap.

Iedere advocaat is aangesloten bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. Iedere aansprakelijkheid bij de verstrekte opdrachten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. De beperking geldt behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Het bovenstaande geldt tevens voor al diegenen die in loondienst bij de maatschap zijn of diegenen die anderszins voor haar werkzaam zijn en is ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten. Iedere opdracht zal afzonderlijk worden bevestigd door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging.

Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door de advocaat is aanvaard en schriftelijk is bevestigd. De overeenkomst wordt gesloten met de (praktijk van de) advocaat, niet met de maatschap. De overeenkomst eindigt tussentijds slechts door een schriftelijke mededeling.

Bij afwezigheid van een advocaat worden zijn/haar zaken waargenomen door een kantoorgenoot of een waarnemend advocaat buiten kantoor. Dit laatste alleen indien dit in verband met het ontbreken van expertise binnen kantoor noodzakelijk is. Met de waarnemend advocaat buiten kantoor wordt door de behandelend advocaat in dat geval een waarnemingsovereenkomst gesloten.

Privacyverklaring

In het kader van de door u verstrekte opdracht heeft Breton Advocaten bedrijfs- en/of persoonsgegevens van u nodig. Deze gegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd systeem en worden uiteraard vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving verwerkt. De gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en relatiebeheer.

Voor zover Breton Advocaten gebruik maakt van leveranciers voor het voeren van een deel van onze administratie heeft Breton Advocaten verwerkingsovereenkomsten met deze leveranciers afgesloten, om de gegevens te beschermen. Breton Advocaten deelt uw gegevens alleen met derden als u daar expliciet toestemming voor geven hebt, tenzij de uitwisseling verplicht is volgens de wet.

In de privacyverklaring van Breton Advocaten is precies beschreven hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. U kunt deze verklaring hier bekijken.

Richtlijnen kantoor

Breton Advocaten hecht aan duidelijkheid. Om dit te bereiken heeft ons kantoor een aantal richtlijnen vastgesteld die de communicatie tussen advocaat en cliënt verhelderen.

 • Schriftelijke contacten

U krijgt zo spoedig mogelijk kopieën van elk schriftelijk stuk  – voor zover van belang – dat is verzonden aan derden of dat van derden is ontvangen. U wordt altijd tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld van zittingen, vonnissen of overige ontwikkelingen in uw zaak.

 • Telefonische contacten

Als u vraagt om te worden teruggebeld proberen we u zo spoedig mogelijk terug te bellen, in elk geval de volgende werkdag. Omdat belangrijke ontwikkelingen in uw zaak schriftelijk worden doorgegeven, hoeft u ons niet periodiek op te bellen om informatie te vragen: als u niets hoort, dan kunt u er op vertrouwen dat er geen ontwikkelingen zijn geweest.

 • Informatieverstrekking

Heeft u nog vragen die u aan uw advocaat wilt voorleggen? Aarzel dan niet om dat te doen. Uw advocaat is er om uw vragen te beantwoorden, en veelal weet de secretaresse ook raad met uw vragen.

 • Openingstijden

Wilt u graag een gesprek met een advocaat? Maakt u in dat geval telefonisch van tevoren een afspraak. Ons kantoor is gedurende werkdagen van 9.00 uur 12:30 en van 13:00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. U kunt vanzelfsprekend tijdens kantooruren langskomen om documenten af te geven.

 • Klachten

Bent u onverhoopt niet geheel tevreden over de diensten van Breton Advocaten, dan kunt u gebruik maken van onze interne klachtenregeling. Deze luidt als volgt:

 1. Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.
 2. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt u uw bezwaren eerst voor aan uw advocaat. Onze klachtenregeling dient bij de behandeling van uw klacht als leidraad. U treft de Kantoorklachtenregeling Breton Advocaten hieronder aan. U dient uw klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.
 3. Ons kantoor zal een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan u bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht. Mocht ons kantoor uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend opgelost hebben, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren deze schriftelijk heeft afgehandeld.
 4. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die commissie. U kunt het reglement opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
 5. U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur aan bovenstaand adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
 6. Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
 7. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wege van arbitraal vonnis over een zakelijke dienstverlening.
 8. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van alle soorten declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000. U kunt hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot € 10.000 en u schriftelijk afstand doet van het meerdere.
 9. Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000. Dit betekent dat u in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000 geen beroep kunt doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.
 10. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.\

Kantoorklachtenregeling Breton Advocaten

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

– klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

– klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

– klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht die wordt gesloten met één van advocaten van Breton Advocaten en de cliënt.
 2. Breton Advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. De advocaat heeft in de overeenkomst van opdracht via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan Geschillencommissie Advocatuur.

Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. ing. J. de Koning die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. Een klacht die betrekking heeft op de klachtenfunctionaris zal worden behandeld door mr. R.P.M. Duijndam.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
 4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.

Gefinancierde rechtsbijstand

U heeft een bijdrage nodig in de kosten van een advocaat (gesubsidieerde rechtsbijstand). Aan welke voorwaarden moet u dan voldoen?

 • U mag niet te veel verdienen

Als u een te hoog inkomen heeft, heeft u geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Als u er wel recht op heeft, betaalt u meestal een eigen bijdrage. Die bijdrage is lager wanneer u minder verdient. Zie voor meer informatie de pagina inkomen en vermogen.

 • U mag niet te veel vermogen hebben

Wanneer u bijvoorbeeld spaargeld of een tweede huis heeft en daardoor boven het heffingvrij vermogen zit, dan heeft u geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand.

 • De opbrengst van de zaak mag niet te hoog zijn

Als de rechtzaak is afgelopen, kijkt de Raad voor Rechtsbijstand naar wat de zaak heeft opgebracht. Dat noemen we het financiële resultaat. Is de opbrengst meer dan 50% van uw heffingvrije vermogen? In dat geval trekt de Raad zijn bijdrage in, en moet u zelf de kosten van de advocaat betalen.

 • U moet een goede reden hebben om rechtsbijstand aan te vragen

Gesubsidieerde rechtsbijstand is er om mensen te helpen die het écht nodig hebben. De Raad kijkt bij het beoordelen van de aanvraag dus ook naar de reden waarom u rechtsbijstand vraagt.

 • Aanvraag

U hoeft de aanvraag niet zelf te doen. Uw advocaat dient de aanvraag bij de Raad voor Rechtsbijstand i

Lees hier meer over de Raad voor Rechtsbijstand

De kernwaarden van iedere advocaat

Een advocaat is onafhankelijk. Bij het behandelen van een zaak is een advocaat uw raadsman. Hij laat zich leiden door het belang van zijn cliënt. De advocaat opereert onafhankelijk van de overheid (dus ook politie en justitie) hierdoor kan de advocaat zijn cliënt in alle eerlijkheid en openheid adviseren.

Een advocaat is partijdig. In juridische geschillen steunt de advocaat zijn cliënt door dik en dun. Hij is dé raadsman voor de betreffende cliënt en staat enkel en alleen deze cliënt bij. Het is dus niet mogelijk dat de advocaat ook de tegenpartij bijstaat.

Een advocaat is deskundig. Een advocaat moet natuurlijk verstand hebben van het recht, dus de wet en rechterlijke uitspraken. Daar is hij voor opgeleid. Bovendien moet een advocaat zich jaarlijks bijscholen. Hierdoor houdt een advocaat zijn kennis en kunde op niveau.

Een advocaat is integer. Een advocaat moet zich netjes en ethisch verantwoord gedragen. Voor advocaten zijn er dan ook gedragsregels opgesteld in de Advocatenwet. Daarin staat onder andere dat hij een realistisch beeld moet schetsen van de juridische procedure, de slagingskansen van de zaak en de verwachte kosten.

Een advocaat gaat vertrouwelijk om met uw zaak. Een advocaat zal met niemand anders spreken over de zaak. Alles wat besproken wordt, blijft tussen de advocaat en de betreffende cliënt. Daardoor kan de cliënt samen met zijn raadsman vertrouwelijk spreken over de zaak wat de belangenbehartiging ten goede komt. De advocaat heeft een beroepsgeheim en kan zich beroepen op het verschoningsrecht.

© 2024 Breton advocaten. Alle Rechten Voorbehouden. - Disclaimer - ditisABC.