• mr. R.P.M. Duijndam

  Arbeidswet Asscher werkt averechts

  Het doel van de Wet Werk en Zekerheid die sinds 1 juli 2015 van kracht is, was dat werknemers eenvoudiger ontslagen kunnen worden. Uit een enquête die Nieuwsuur uitvoerde onder de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) blijkt dat de Wet Werk en Zekerheid een tegengesteld effect heeft. Bovendien verzinnen werkgevers constructies om de wet te omzeilen.

  In haar persbericht merkt de VAAN daarover het volgende op.

  Ruim de helft van de duizend leden van VAAN heeft de enquête ingevuld. Een ruime meerderheid (65 procent) ziet dat werkgevers vanwege het nieuwe ontslagrecht terughoudend zijn om mensen in vaste dienst te nemen.


  Lees verder…

 • Bretonadvocaten

  Pro deo advocatuur kan beter en goedkoper

  De Commissie Wolfsen heeft het onderzoek naar de kostenstijging bij de gesubsidieerde rechtsbijstand afgerond. Aanleiding voor de instelling van de commissie werd gevormd door de kostenstijging in de gesubsidieerde rechtsbijstand. Toenmalig staatssecretaris Teeven heeft ingezet op een bezuiniging op de rechtsbijstand. In de praktijk werd verwacht dat pro deo-advocaten een lagere vergoeding zouden ontvangen voor hun werk.

  De Commissie Wolfsen, onder leiding van voormalig burgemeester Aleid Wolfsen, heeft op 30 november 2015 haar eindrapport gepresenteerd. Kort gezegd zijn de conclusies dat het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand beter en goedkoper kan.

  Hieronder volgt het persbericht van de Commissie Wolfsen:

  Herijking van stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand verbetert toegang tot recht

  DEN HAAG,


  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam

  Huurder kan bemiddelingskosten terugvorderen

  Onlangs heeft de kantonrechter zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad over de bemiddelingsovereenkomst tussen bemiddelaar en verhuurder.

  De Hoge Raad heeft overwogen dat indien de verhuurder woonruimte op de website van de bemiddelaar te huur aanbiedt zonder hiervoor een vergoeding verschuldigd te zijn, er in beginsel ook sprake is van een bemiddelingsovereenkomst tussen verhuurder en bemiddelaar.

  De Hoge Raad merkt in dat kader het volgende op:

  “Weliswaar is naar de letter van art. 7:425 BW pas van bemiddeling sprake als de bemiddelaar recht heeft op loon voor zijn werkzaamheden, maar dit staat niet in de weg aan de overeenkomstige toepassing van art.


  Lees verder…

 • Bretonadvocaten

  Breton Advocaten gaat verhuizen!

  Met ingang van 1 januari 2016 verhuist Breton Advocaten naar een prachtige nieuwe locatie in Lisse. Onze nieuwe adres is:

  Heereweg 278

  2161 BT te Lisse

  Hoofdfoto Foto buitenkant 3


  Lees verder…

 • mr. ing. J. de Koning

  Hoge Raad laat zich uit over rol kindgebonden budget en kinderalimentatie

  Bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde alimentatie voor hun minderjarige kinderen moet het kindgebonden budget, inclusief ‘alleenstaande ouderkop’, niet in aanmerking worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind. Het kindgebonden budget moet worden meegeteld in de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Dat heeft de Hoge Raad op 9 oktober jl. beslist in antwoord op een prejudiciële vraag van het gerechtshof Den Haag.

  Op 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen in werking getreden. Bij deze wet zijn de regelingen met betrekking tot de bijdrage van de overheid in de kosten van verzorging en opvoeding van kinderen herzien.


  Lees verder…

 • Bretonadvocaten

  Breton Advocaten steunt anti-pestcampagne

  De Stichting Veilig Onderwijs (SVO) zet zich in om pestgedrag in het onderwijs te voorkomen. Breton Advocaten steunt de SVO in haar campagnes

  De SVO onderschrijft het motto “het kind heeft recht op veilig onderwijs”, zoals vastgelegd in artikel 19 en 28 uit de rechten van het kind. De handhaving van de discipline op school moet de menselijke waardigheid en de kinderrechten respecteren (artikel 28). Deze rechten vormen de grondslag voor de werkzaamheden van de SVO.

  Bekijk hier de rechten van het kind op de website van de SVO. Op deze website kunt u ook meer informatie vinden over de werkzaamheden van de SVO.


  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam

  Dag van de Scheiding: Breton Advocaten opent haar deuren!

  Breton Advocaten te Lisse opent op de Dag van de Scheiding (11 september 2015) haar deuren voor iedereen die informatie wil over scheiden en de gevolgen daarvan. Geïnteresseerden kunnen kosteloos en vrijblijvend terecht bij één van de familierechtadvocaten van dit kantoor.

  Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat één op de drie getrouwde stellen op den duur scheidt. Voor de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators was dit de aanleiding om een speciale dag in het leven te roepen waarop landelijk aandacht wordt gevraagd voor het belang van deskundige begeleiding bij scheidingen: de ‘Dag van de Scheiding’.


  Lees verder…

 • Bretonadvocaten

  Overgangsregeling transitievergoeding seizoenswerkers

  Er komt een overgangsregeling voor de transitievergoeding om te voorkomen dat tijdelijke werknemers, zoals seizoenswerkers in de horeca, recreatie en tuinbouwsector niet opnieuw ingehuurd worden. .Vanaf 1 juli 2015 hebben tijdelijke werknemers namelijk ook recht op een transitievergoeding als na ten minste twee jaar de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd door de werkgever. De hoogte daarvan wordt in het oorspronkelijke voorstel bepaald door de gewerkte periodes van voor 1 juli 2015.

  Door de overgangsregeling telt straks alleen nog het arbeidsverleden van tijdelijke krachten vanaf 1 juli 2012 – met een onderbreking korter dan zes maanden – mee voor de transitievergoeding.


  Lees verder…

 • Bretonadvocaten

  Tips voor het opstellen van een contract voor bepaalde tijd!

  Tips voor het opstellen van een contract voor bepaalde tijd!

  Per 1 januari 2015 is er wettelijk het één en ander veranderd m.b.t. tijdelijke contracten. Raadpleeg altijd uw CAO voor uitzonderingen!

  De volgende punten kunnen van belang zijn:

  Uitsluiten loondoorbetaling oproepcontracten (6maanden)
  Concurrentiebeding alleen met uitgebreide motivering toegestaan
  Proeftijd alleen bij contract langer dan 6 maanden
  Scholingskosten/scholingsbeding opnemen
  Aanzegplicht bij verlengen of beëindigen contract van 6 maanden of meer, anders boete
  Einde bij bereiken pensioen-/AOW leeftijd
  Keten doorbreken door middel van tussenperiode van 6 maanden
  Mogelijkheid tussentijdse beëindiging opnemen (anders alleen per 1 juli 2015 uit elkaar via Kantonrechter)
  Suggestie lengte/aantal contracten: bv 7/8/8 maanden,
  Lees verder…

 • Bretonadvocaten

  Schoonmaker die na 65e bij eerdere werkgever in dienst is getreden mag blijven werken op zijn locatie

  In artikel 38 van de CAO schoonmaak- en glazenwassersbedrijf is opgenomen dat de werkgever die door contractswisseling een object verwerft geen aanbiedingsverplichting heeft voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. De kantonrechter oordeelt dat er geen sprake is van een overgang van onderneming en dat de uitzonderingsbepaling in de CAO strijdig is met de algemene beginselen van unierecht en de WGBL. De verkrijger dient de AOW-gerechtigde schoonmaker een contract aan te bieden…


  Lees verder…