• Bretonadvocaten

  Breton Advocaten gaat verhuizen!

  Met ingang van 1 januari 2016 verhuist Breton Advocaten naar een prachtige nieuwe locatie in Lisse. Onze nieuwe adres is:

  Heereweg 278

  2161 BT te Lisse

  Hoofdfoto Foto buitenkant 3


  Lees verder…

 • mr. ing. J. de Koning

  Hoge Raad laat zich uit over rol kindgebonden budget en kinderalimentatie

  Bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde alimentatie voor hun minderjarige kinderen moet het kindgebonden budget, inclusief ‘alleenstaande ouderkop’, niet in aanmerking worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind. Het kindgebonden budget moet worden meegeteld in de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Dat heeft de Hoge Raad op 9 oktober jl. beslist in antwoord op een prejudiciële vraag van het gerechtshof Den Haag.

  Op 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen in werking getreden. Bij deze wet zijn de regelingen met betrekking tot de bijdrage van de overheid in de kosten van verzorging en opvoeding van kinderen herzien.


  Lees verder…

 • Bretonadvocaten

  Breton Advocaten steunt anti-pestcampagne

  De Stichting Veilig Onderwijs (SVO) zet zich in om pestgedrag in het onderwijs te voorkomen. Breton Advocaten steunt de SVO in haar campagnes

  De SVO onderschrijft het motto “het kind heeft recht op veilig onderwijs”, zoals vastgelegd in artikel 19 en 28 uit de rechten van het kind. De handhaving van de discipline op school moet de menselijke waardigheid en de kinderrechten respecteren (artikel 28). Deze rechten vormen de grondslag voor de werkzaamheden van de SVO.

  Bekijk hier de rechten van het kind op de website van de SVO. Op deze website kunt u ook meer informatie vinden over de werkzaamheden van de SVO.


  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam

  Dag van de Scheiding: Breton Advocaten opent haar deuren!

  Breton Advocaten te Lisse opent op de Dag van de Scheiding (11 september 2015) haar deuren voor iedereen die informatie wil over scheiden en de gevolgen daarvan. Geïnteresseerden kunnen kosteloos en vrijblijvend terecht bij één van de familierechtadvocaten van dit kantoor.

  Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat één op de drie getrouwde stellen op den duur scheidt. Voor de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators was dit de aanleiding om een speciale dag in het leven te roepen waarop landelijk aandacht wordt gevraagd voor het belang van deskundige begeleiding bij scheidingen: de ‘Dag van de Scheiding’.


  Lees verder…

 • Bretonadvocaten

  Overgangsregeling transitievergoeding seizoenswerkers

  Er komt een overgangsregeling voor de transitievergoeding om te voorkomen dat tijdelijke werknemers, zoals seizoenswerkers in de horeca, recreatie en tuinbouwsector niet opnieuw ingehuurd worden. .Vanaf 1 juli 2015 hebben tijdelijke werknemers namelijk ook recht op een transitievergoeding als na ten minste twee jaar de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd door de werkgever. De hoogte daarvan wordt in het oorspronkelijke voorstel bepaald door de gewerkte periodes van voor 1 juli 2015.

  Door de overgangsregeling telt straks alleen nog het arbeidsverleden van tijdelijke krachten vanaf 1 juli 2012 – met een onderbreking korter dan zes maanden – mee voor de transitievergoeding.


  Lees verder…

 • Bretonadvocaten

  Tips voor het opstellen van een contract voor bepaalde tijd!

  Tips voor het opstellen van een contract voor bepaalde tijd!

  Per 1 januari 2015 is er wettelijk het één en ander veranderd m.b.t. tijdelijke contracten. Raadpleeg altijd uw CAO voor uitzonderingen!

  De volgende punten kunnen van belang zijn:

  Uitsluiten loondoorbetaling oproepcontracten (6maanden)
  Concurrentiebeding alleen met uitgebreide motivering toegestaan
  Proeftijd alleen bij contract langer dan 6 maanden
  Scholingskosten/scholingsbeding opnemen
  Aanzegplicht bij verlengen of beëindigen contract van 6 maanden of meer, anders boete
  Einde bij bereiken pensioen-/AOW leeftijd
  Keten doorbreken door middel van tussenperiode van 6 maanden
  Mogelijkheid tussentijdse beëindiging opnemen (anders alleen per 1 juli 2015 uit elkaar via Kantonrechter)
  Suggestie lengte/aantal contracten: bv 7/8/8 maanden,
  Lees verder…

 • Bretonadvocaten

  Schoonmaker die na 65e bij eerdere werkgever in dienst is getreden mag blijven werken op zijn locatie

  In artikel 38 van de CAO schoonmaak- en glazenwassersbedrijf is opgenomen dat de werkgever die door contractswisseling een object verwerft geen aanbiedingsverplichting heeft voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. De kantonrechter oordeelt dat er geen sprake is van een overgang van onderneming en dat de uitzonderingsbepaling in de CAO strijdig is met de algemene beginselen van unierecht en de WGBL. De verkrijger dient de AOW-gerechtigde schoonmaker een contract aan te bieden…


  Lees verder…

 • mr. ing. J. de Koning

  Fiscale verandering alimentatie

  Per 1 januari 2015 wordt voor de alimentatieplichtige ouder de persoonsgebonden fiscale aftrek afgeschaft.

  Ook zal de inkomensgrens voor het kindgebonden budget omlaag gaan, waardoor minder mensen hier aanspraak op kunnen maken. Dit heeft consequenties voor de vastgestelde behoefte van het kind.


  Lees verder…

 • Bretonadvocaten

  “Huiselijk geweld” en gezinshereniging

  Steeds vaker wordt ons kantoor geconfronteerd met schrijnende zaken van vrouwen die op basis van gezinsvorming/gezinshereniging naar Nederland worden gehaald door een Nederlandse partner. Het komt meer en meer voor dat er na verloop van tijd sprake is van huiselijk geweld. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor het psychische en lichamelijke welzijn van de vrouwen en de kinderen, maar tevens voor de verblijfsrechtelijke procedure. Niet zelden komt het voor dat de Nederlandse partner de IND inlicht dat de relatie is beëindigd en dat de verblijfsvergunning kan worden ingetrokken.

  Indien vaststaat dat er sprake is (geweest) van huiselijke geweld kan de IND verblijf verlenen op deze grond dan wel op grond van artikel 8 EVRM.


  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam

  Proceskostenvergoeding van bestuursorgaan

  In een recente zaak bij de Centrale Raad van Beroep stond de Raad stil bij de vraag of een proceskostenvergoeding dient te worden toegekend indien het bestuursorgaan de belanghebbende tegemoet komt op andere gronden dan de gronden waarop het bij de rechtbank bestreden besluit berust. De Raad beantwoorde deze vraag bevestigend.

  In deze zaak heb ik namens een belanghebbende verzocht om het bestuursorgaan te veroordelen tot vergoeding van de proceskosten, nadat het bestuursorgaan mijn cliënte tegemoet was gekomen. Omdat het bestuursorgaan mijn cliënte op andere gronden was tegemoet gekomen dan waarop het oorspronkelijke besluit berustte, meende het bestuursorgaan hiertoe niet gehouden te zijn.


  Lees verder…