Geschiedenis: mei 2016

Concurrentiebeding in arbeidscontract voor bepaalde tijd

mr. R.P.M. Duijndam

Inleiding

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (per 1 januari 2015) geldt het uitgangspunt dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet rechtsgeldig is. Dit is slechts anders indien bij het beding een schriftelijke motivering is opgenomen waaruit blijkt dat het beding noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Uitspraak

Inmiddels hebben diverse rechtbanken zich uitgelaten over dit vraagstuk, zoals bijvoorbeeld recentelijk de rechtbank Gelderland op 9 februari 2016.

De rechtbank laat nog eens zien welke vragen hierbij beantwoord dienen te worden.

Schriftelijke motivering

De eerste toets is te bezien of überhaupt sprake is van een overeengekomen concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarbij uit het beding een opgenomen schriftelijke motivering blijkt waarin is aangegeven dat het beding noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.


Lees verder…


Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt

mr. R.P.M. Duijndam

De Wet Doorstroming Huurmarkt rust op twee pijlers. Een ‘huursombenadering’ maximeert de som van alle huurstijgingen van woningcorporaties – inclusief die bij vrijkomende woningen – op gemiddeld  inflatie plus 1 procent. De andere pijler verruimt in het huurrecht de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten.
Huursom

De wettelijke maximering van de som van alle huurstijgingen van woningcorporaties sluit aan bij het Sociaal Huurakkoord dat Aedes en de Woonbond vorig jaar sloten.

Binnen de limiet zijn op individueel niveau jaarlijkse huurverhogingen tot maximaal inflatie plus 2,5 procent mogelijk. Deze maxima gelden ook voor particuliere verhuurders van gereguleerde huurwoningen, maar zij zijn niet gebonden aan het plafond van een maximale huursomstijging.


Lees verder…