Erfrecht: meer uniformiteit binnen EU

mr. ing. J. de Koning

Op 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening (Verordening nr. 650/2012) in werking getreden. De regels van de verordening zijn rechtstreeks van toepassing in het Nederlandse recht. Met de verordening wordt beoogt vereenvoudiging ten aanzien van vererving en afwikkeling van grensoverschrijdende nalatenschappen. De verordening is binnen de gehele Europese Unie van toepassing, behoudens het Verenigd Koningrijk, Denemarken en Ierland.

In de verordening wordt onder meer bepaald welk recht van toepassing is op vererving en afwikkeling (vereffening en verdeling) van een grensoverschrijdende nalatenschap.

Ook regelt de verordening de rechtsmacht, de erkenning en tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen alsmede de aanvaarding en tenuitvoerlegging van authentieke akten en gerechtelijke schikkingen.

Tot slot wordt in de verordening het instrument van de Europese erfrechtverklaring in het leven geroepen, in Nederland af te geven door de notaris.

Met de verordening wordt het zogenoemde eenheidsstelsel aanvaard: op de erfopvolging en de afwikkeling van de gehele nalatenschap (ongeacht waar de goederen zich bevinden) is één rechtstelsel van toepassing.

Meer informatie? Neemt u gerust contact met ons op.

mr. ing. J. de Koning