Jaarbericht LBIO 2015

mr. ing. J. de Koning

 

lbio

Jaarbericht LBIO 2015

Recentelijk bracht het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) het Jaarbericht 2015 uit. Hieruit blijkt dat voor het eerst sinds lange tijd het aantal verzoeken tot overname van de inning van alimentatie is afgenomen. Daarnaast is het zakenbestand van het LBIO afgenomen als gevolg van het wegvallen van de inning ouderbijdrage jeugdzorg.

Ouderbijdrage jeugdzorg 

Het jaar 2015 was het eerste jaar waarbij het zakenbestand van het LBIO niet in drie, maar in twee “dienstenpijlers” op te delen was. Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet op de jeugdzorg namelijk vervangen door de Jeugdwet, waardoor de inning ouderbijdrage jeugdzorg niet meer door het LBIO uitgevoerd wordt. Dit is terug te zien in de cijfers over het verslagjaar. Zo is het totale zakenbestand gedaald tot 22.430 (ruim 15.000 minder dan in 2014).

Alimentatie

Het aantal verzoeken tot overname van de inning inzake de alimentatie daalde in 2015 met ruim 13% ten opzichte van 2014. De sinds 2009 jaarlijkse groei van de alimentatieverzoeken is hiermee duidelijk omgeslagen in een daling. Dit heeft deels met betere financiële situatie in Nederland te maken.

Het aandeel van de verzoeken dat uiteindelijk leidde tot een overname van de inning, daalde in vergelijking met 2014, 2013 en 2012 (26,9% in 2015, respectievelijk 28,2%, 29,4% en 40,7 % in de jaren ervoor).  Het LBIO geeft aan dat deze daling onder meer het gevolg is van de verbeterde economie. Na jaren van recessie klimmen we uit het dal. Waardoor het aantal mensen dat simpelweg de alimentatie niet kon betalen, is afgenomen.

Inning voorkomen

In 73% van het aantal verzoeken kwam de betaling na interventie door het LBIO alsnog tot stand en hoefde het bureau niet over te gaan tot inning. De bemiddeling van het LBIO zorgde ervoor dat de rechtstreekse betalingen door de alimentatieplichtige aan de ontvangstgerechtigde weer op gang kwamen.

Bron: Jaarbericht LBIO 2015

 

mr. ing. J. de Koning