Verhuiskostenvergoeding bij renovatie huurwoning

mr. R.P.M. Duijndam

Op 22 april 2016 heeft de Hoge Raad duidelijkheid verschaft over enkele vragen welke waren gerezen over de verplichting van de verhuurder tot betaling van een verhuiskostenvergoeding in geval van een renovatie van een woonruimte.

Een huurder kan een verhuiskostenvergoeding krijgen als de verhuurder moet verhuizen omdat zijn/haar woning wordt gesloopt of gerenoveerd. De verhuurder moet ook een verhuiskostenvergoeding betalen als hij de huur beëindigt omdat hij een geldend bestemmingsplan wil verwezenlijken. De verhuiskostenvergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de verhuiskosten en herinrichtingskosten.

De minister stelt de verhoging jaarlijks voor 1 maart vast (in 2016: € 5.892,-).

De Hoge Raad heeft in het kader van de verhuiskostenvergoeding kort gezegd bepaald dat de bepalingen in dit kader van dwingend recht zijn.

De Hoge Raad heeft tevens duidelijk gemaakt wat onder renovatiewerkzaamheden wordt verstaan. Artikel  7:220 lid 2, derde zin, BW bepaalt dat onder renovatie wordt verstaan “zowel sloop met vervangende nieuwbouw als gedeeltelijke vernieuwing door verandering of toevoeging”. Hieruit moet volgens de Hoge Raad worden afgeleid dat renovatie in de hier bedoelde zin geacht wordt te leiden tot een toename van het woongenot, als gevolg van de vervangende nieuwbouw dan wel als gevolg van de gedeeltelijke vernieuwing van de bestaande woning door middel van een (fysieke) verandering of toevoeging.

Het is volgens de Hoge Raad bovendien niet relevant op wiens verzoek de renovatie wordt uitgevoerd (dat kan dus ook op verzoek van huurder zijn). Indien de verhuizing echter het gevolg is van de uitvoering van dringende werkzaamheden (werkzaamheden die bij uitstel tot extra kosten of tot schade en nadeel kunnen leiden), dan is geen tegemoetkoming verschuldigd.

Indien een verhuizing noodzakelijk is in verband met groot onderhoud (zijnde een combinatie van renovatiewerkzaamheden en dringende werkzaamheden) dan nog is de verhuurder uitsluitend een tegemoetkoming verschuldigd als de verhuizing noodzakelijk is in verband met de renovatiewerkzaamheden.

 

 

mr. R.P.M. Duijndam