Vakantiedagen en arbeidsongeschiktheid: de Staat aansprakelijk

mr. R.P.M. Duijndam

Doordat de Nederlandse staat de Europese Arbeidstijdenrichtlijn niet tijdig heeft geïmplementeerd, is de staat aansprakelijk voor schade die langdurig zieke werknemers hebben geleden als gevolg van het verlies aan vakantiedagen. Breton Advocaten wijst u erop dat u een claim kan indienen tot 23 november 2016.

In dit artikel licht Rob Duijndam de achtergronden nog eens toe.

Tot 1 januari 2012

Tot 1 januari 2012 bouwde een arbeidsongeschikte werknemer alleen vakantiedagen op gedurende laatste zes maanden van zijn arbeidsongeschiktheid. Werknemers wiens dienstverband die na twee jaar arbeidsongeschiktheid werd beëindigd werden als gevolg hiervan het meest benadeeld (een benadeling van 30 wettelijke vakantiedagen ten opzichte van de arbeidsgeschikte werknemer).

Schultz-Hoff -arrest

Reeds op 20 januari 2009 heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld in de zaak Schultz-Hoff dat de Nederlandse regelgeving in strijd was met de Europese Arbeidstijdenrichtlijn (EG-richtlijn 2003/88. Hieruit zou namelijk volgen dat werknemers in de Europese Unie een onvoorwaardelijke aanspraak hebben op vakantiedagen over de gehele periode dat zij in dienst zijn. Nederland maakte echter een onderscheid tussen arbeidsgeschikte en arbeidsongeschikte werknemers, en dat mag niet.

Na 1 januari 2012

Nederland heeft naar aanleiding van het arrest Schultz-Hoff de wetgeving aangepast. Sinds 1 januari 2012 is artikel 7:640a BW van kracht.  Dit artikel introduceerde een vervaltermijn van zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak op opgebouwde vakantiedagen is verworven, “tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen”, hetgeen onder meer bij arbeidsongeschiktheid het geval is.

Aansprakelijkheid van de Staat

Nederland heeft dus drie jaar na de uitspraak de regelgeving aangepast aan de Europese richtlijn. Twee werknemers procederen sinds 2011 tegen de Nederlandse staat. Zij stellen dat nu Nederland drie jaar heeft gewacht met de aanpassing in de regelgeving, zij na langdurige arbeidsongeschiktheid te weinig vakantiedagen uitbetaald hebben gekregen.

Zij hebben op 18 september 2015 gelijk gekregen van de Hoge Raad.

De Hoge Raad heeft bepaalt dat de Staat de vakantiedagen moet vergoeden die arbeidsongeschikte werknemers zijn misgelopen doordat de wet pas op 1 januari 2012 is aangepast (en de richtlijn dus niet tijdig door Nederland is geïmplementeerd). I

In juridische termen: nu Nederland met Europees recht strijdige regels hanteerde, is sprake van een toerekenbare onrechtmatige daad van de Staat. De schuld van de Staat staat in beginsel vast omdat het met een hogere regeling strijdig voorschrift heeft uitgevaardigd. De Hoge Raad acht tot slot het causaal verband tussen de door de werknemers misgelopen vakantiedagen en de niet tijdige implementatie aannemelijk.

Gevolgen

Sinds de uitspraak van de Hoge Raad van 18 september 2015 hebben tenminste 1300 gedupeerden schadeclaims bij de Staat ingediend door werknemers die langdurige arbeidsongeschiktheid zijn ontslagen en vakantiedagen hebben misgelopen.

Nieuwe claims kunnen nog tot 23 november 2016 worden ingediend.

 

mr. R.P.M. Duijndam