Concurrentiebeding in arbeidscontract voor bepaalde tijd

mr. R.P.M. Duijndam

Inleiding

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (per 1 januari 2015) geldt het uitgangspunt dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet rechtsgeldig is. Dit is slechts anders indien bij het beding een schriftelijke motivering is opgenomen waaruit blijkt dat het beding noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Uitspraak

Inmiddels hebben diverse rechtbanken zich uitgelaten over dit vraagstuk, zoals bijvoorbeeld recentelijk de rechtbank Gelderland op 9 februari 2016.

De rechtbank laat nog eens zien welke vragen hierbij beantwoord dienen te worden.

Schriftelijke motivering

De eerste toets is te bezien of überhaupt sprake is van een overeengekomen concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarbij uit het beding een opgenomen schriftelijke motivering blijkt waarin is aangegeven dat het beding noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Inhoudelijke toetsing

Deze toets betreft echter nog geen inhoudelijke waardering van de opgenomen waardering. Ten aanzien van de inhoudelijke waardering heeft de rechtbank opgemerkt dat in deze zaak aan de minimale formele vereisten voor een motivering is voldaan.

In deze zaak bleek namelijk dat in het concurrentiebeding was aangegeven welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen het betreft en waarom deze belangen het volgens werkgever noodzakelijk maken dat een uitzondering op de hoofdregel nodig is. Belangrijk is dat werkgever in de gebruikte formulering voldoende de gemaakte afweging kenbaar maakt.

Noodzakelijk wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen

Tot slot ligt de vraag voor of het concurrentiebeding noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen (artikel 7:653 lid 3 sub a BW).

In het concurrentiebeding was het volgende opgenomen:

Het opnemen van het bovengenoemde concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is noodzakelijk vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen van de werkgever. Er is sprake van zwaarwegende bedrijfsbelangen van de werkgever omdat:

  • tot de werkzaamheden van de werknemer behoort dat hij kennis neemt van klantenlijsten/prijslijsten/kostprijzen/leveranciersgegevens//werkwijzen/know-how, met name
  • deze klantenlijsten/prijslijsten/kostprijzen/leveranciersgegevens/werkwijzen/know-how bepalend zijn voor het succes van de onderneming van de werkgever;
  • kennisname van deze klantenlijsten/prijslijsten/kostprijzen/leveranciersgegevens/

werkwijzen/computerprogrammatuur/know-how door directe concurrenten van de werkgever er toe kan leiden dat de werkgever grote schade ondervindt in de vorm van toenemende concurrentie door deze concurrenten;

  • de onderneming van de werkgever zijn producten/diensten aanbiedt binnen het gebied dat hierboven is beschreven;
  • de werkgever er een zwaarwegend belang bij heeft te voorkomen dat concurrenten in het hierboven beschreven gebied op oneigenlijke wijze kennis nemen van deze klantenlijsten/prijslijsten/kostprijzen/leveranciersgegevens/werkwijzen/know-how door de werknemer in dienst te nemen of op andere wijze van zijn diensten gebruik te maken.

Kort gezegd is de rechtbank van oordeel dat werkgever hiermee afdoende heeft onderbouwd waarom zij de werknemer met het oog op de door hem uit te voeren werkzaamheden en (deswege) te vergaren kennis over klanten, prijzen, leveranciersgegevens, werkwijzen en know-how in het door haar bediende afzetgebied heeft willen binden aan het concurrentiebeding.

Conclusie

Het verdient aanbeveling om bij het hanteren van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd uitdrukkelijk kenbaar te maken welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen het betreft en waarom deze belangen het volgens werkgever noodzakelijk maken dat mag worden afgeweken van de hoofdregel (te weten: geen concurrentiebeding bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd).

mr. R.P.M. Duijndam