Berichten van: mr. ing. J. de Koning

Beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen

mr. ing. J. de Koning

Het initiatiefvoorstel “Beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen” is op 28 maart 2017 met de kleinst mogelijke meerderheid aangenomen door de Eerste Kamer. De nieuwe wet treedt vermoedelijk in werking per 1 juli 2017 of 1 januari 2018. De wet betekent een historische stelselwijziging binnen het huwelijksvermogensrecht in Nederland. Het oude stelsel ging uit van een algehele gemeenschap van goederen tussen echtgenoten welke van rechtswege ontstond, tenzij de partners voor het huwelijk (notarieel) met elkaar huwelijkse voorwaarden overeen kwamen. Op grond van de algehele gemeenschap van goederen vielen alle goederen en schulden, van zowel voor het huwelijk als die
Lees verder…

tets

Beperking gemeenschap van goederen

mr. ing. J. de Koning

Op 19 april 2016 is het wetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Swinkels (D66), Recourt (PvdA) en Van Oosten (VVD) dat strekt tot beperking van de gemeenschap van goederen door de Tweede Kamer aangenomen. Het voorstel regelt onder meer het verhaal van privéschuldeisers op gemeenschapsgoederen en wordt bekeken hoe het ondernemingsvermogen van één van de echtgenoten binnen de gemeenschap van goederen valt. Daarnaast wordt de regeling over de draagplicht van schulden aangepast. Alle voorhuwelijkse gemeenschappelijke goederen als ook alle gemeenschappelijke schulden vallen in de gemeenschap. Deze schulden  kunnen als gemeenschapsschulden worden aangemerkt, ook al zijn zij niet aangegaan ten behoeve van
Lees verder…

tets

Jaarbericht LBIO 2015

mr. ing. J. de Koning

  Jaarbericht LBIO 2015 Recentelijk bracht het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) het Jaarbericht 2015 uit. Hieruit blijkt dat voor het eerst sinds lange tijd het aantal verzoeken tot overname van de inning van alimentatie is afgenomen. Daarnaast is het zakenbestand van het LBIO afgenomen als gevolg van het wegvallen van de inning ouderbijdrage jeugdzorg. Ouderbijdrage jeugdzorg  Het jaar 2015 was het eerste jaar waarbij het zakenbestand van het LBIO niet in drie, maar in twee “dienstenpijlers” op te delen was. Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet op de jeugdzorg namelijk vervangen door de Jeugdwet, waardoor de inning
Lees verder…

tets

Erfrecht: meer uniformiteit binnen EU

mr. ing. J. de Koning

Op 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening (Verordening nr. 650/2012) in werking getreden. De regels van de verordening zijn rechtstreeks van toepassing in het Nederlandse recht. Met de verordening wordt beoogt vereenvoudiging ten aanzien van vererving en afwikkeling van grensoverschrijdende nalatenschappen. De verordening is binnen de gehele Europese Unie van toepassing, behoudens het Verenigd Koningrijk, Denemarken en Ierland. In de verordening wordt onder meer bepaald welk recht van toepassing is op vererving en afwikkeling (vereffening en verdeling) van een grensoverschrijdende nalatenschap. Ook regelt de verordening de rechtsmacht, de erkenning en tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen alsmede de aanvaarding en tenuitvoerlegging
Lees verder…

tets

Indexering alimentatie 2016: 1,3%

mr. ing. J. de Koning

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister van Justitie stelt het indexeringspercentage vast. Deze gaat in op het moment dat het percentage gepubliceerd wordt in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Het indexeringspercentage voor 2016 zal 1,3% bedragen. Het percentage gaat in op 1 januari 2016 en zal worden gepubliceerd in de Staatscourant. Ook in de landelijke dagbladen wordt dit percentage bekendgemaakt. (Het indexeringspercentage voor 2015 bedraagt 0,8%) Bereken hier uw indexering.

tets

Hoge Raad laat zich uit over rol kindgebonden budget en kinderalimentatie

mr. ing. J. de Koning

Bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde alimentatie voor hun minderjarige kinderen moet het kindgebonden budget, inclusief ‘alleenstaande ouderkop’, niet in aanmerking worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind. Het kindgebonden budget moet worden meegeteld in de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Dat heeft de Hoge Raad op 9 oktober jl. beslist in antwoord op een prejudiciële vraag van het gerechtshof Den Haag. Op 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen in werking getreden. Bij deze wet zijn de regelingen met betrekking tot de bijdrage van de
Lees verder…

tets

Fiscale verandering alimentatie

mr. ing. J. de Koning

Per 1 januari 2015 wordt voor de alimentatieplichtige ouder de persoonsgebonden fiscale aftrek afgeschaft. Ook zal de inkomensgrens voor het kindgebonden budget omlaag gaan, waardoor minder mensen hier aanspraak op kunnen maken. Dit heeft consequenties voor de vastgestelde behoefte van het kind.

tets