Berichten van: mr. R.P.M. Duijndam

Wijziging Arbowetgeving per 1 juli 2017

mr. R.P.M. Duijndam

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (ook wel: Arbowet). De wet gaat per 1 juli a.s. in. Wij lichten hier kort de achtergronden, wetssystematiek en wijzigingen toe.   Inleiding De overheid wil werkgevers en werknemers stimuleren om gezond en veilig te werken. De gedachte is dat goede arbeidsomstandigheden ertoe leiden dat mensen in een prettige werkomgeving langer doorwerken. Dit helpt onder meer om de AOW betaalbaar te houden. De overheid heeft als wetgever de wetgeving omtrent arbeidsomstandigheden ingedeeld in drie niveaus:Arbowet, Arbobesluit en Arboregeling. De Arbowet is een kaderwet en vormt de
Lees verder…

tets

Arbeidsrecht: schriftelijkheidsvereiste geldt (ook) voor relatiebeding

mr. R.P.M. Duijndam

In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of een relatiebeding in een personeelsreglement deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst. Deze vraag was in deze zaak van belang omdat vastgesteld diende te worden of voldaan was aan het zogenoemde “schriftelijkheidsvereiste”. Het “schriftelijkheidsvereiste” is van toepassing op een concurrentiebeding, maar ook op het relatiebeding. Het schriftelijkheidsvereiste is in artikel 7:653 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek opgenomen en luidt als volgt: “Een beding tussen de werkgever en de werknemer waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze
Lees verder…

tets

Eigendomsvoorbehoud en verpanding

mr. R.P.M. Duijndam

Op 3 juni 2016 deed de Hoge Raad een voor ondernemers belangrijke uitspraak  over verpanding van voorwaardelijk eigendom. Tot aan deze uitspraak was verpanding van voorwaardelijk eigendom niet mogelijk, na deze uitspraak wel. In deze zaak ging het om een levering aan koper onder eigendomsvoorbehoud. Op grond van toepasselijke Algemene verkoopvoorwaarden ging de eigendom van het geleverde pas over op koper nadat het verschuldigde zou zijn betaald. Koper sloot voorts met de Rabobank een financieringsovereenkomst waarbij koper de bank een aantal zekerheden verstrekte, waaronder een pandrecht op voorraden. Het pandrecht geeft de bank zekerheid ten aanzien van de verstrekte financiering. Indien
Lees verder…

tets

Vakantiedagen en arbeidsongeschiktheid: de Staat aansprakelijk

mr. R.P.M. Duijndam

Doordat de Nederlandse staat de Europese Arbeidstijdenrichtlijn niet tijdig heeft geïmplementeerd, is de staat aansprakelijk voor schade die langdurig zieke werknemers hebben geleden als gevolg van het verlies aan vakantiedagen. Breton Advocaten wijst u erop dat u een claim kan indienen tot 23 november 2016. In dit artikel licht Rob Duijndam de achtergronden nog eens toe. Tot 1 januari 2012 Tot 1 januari 2012 bouwde een arbeidsongeschikte werknemer alleen vakantiedagen op gedurende laatste zes maanden van zijn arbeidsongeschiktheid. Werknemers wiens dienstverband die na twee jaar arbeidsongeschiktheid werd beëindigd werden als gevolg hiervan het meest benadeeld (een benadeling van 30 wettelijke
Lees verder…

tets

Concurrentiebeding in arbeidscontract voor bepaalde tijd

mr. R.P.M. Duijndam

Inleiding Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (per 1 januari 2015) geldt het uitgangspunt dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet rechtsgeldig is. Dit is slechts anders indien bij het beding een schriftelijke motivering is opgenomen waaruit blijkt dat het beding noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Uitspraak Inmiddels hebben diverse rechtbanken zich uitgelaten over dit vraagstuk, zoals bijvoorbeeld recentelijk de rechtbank Gelderland op 9 februari 2016. De rechtbank laat nog eens zien welke vragen hierbij beantwoord dienen te worden. Schriftelijke motivering De eerste toets is te bezien of überhaupt sprake is van
Lees verder…

tets

Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt

mr. R.P.M. Duijndam

De Wet Doorstroming Huurmarkt rust op twee pijlers. Een ‘huursombenadering’ maximeert de som van alle huurstijgingen van woningcorporaties – inclusief die bij vrijkomende woningen – op gemiddeld  inflatie plus 1 procent. De andere pijler verruimt in het huurrecht de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten. Huursom De wettelijke maximering van de som van alle huurstijgingen van woningcorporaties sluit aan bij het Sociaal Huurakkoord dat Aedes en de Woonbond vorig jaar sloten. Binnen de limiet zijn op individueel niveau jaarlijkse huurverhogingen tot maximaal inflatie plus 2,5 procent mogelijk. Deze maxima gelden ook voor particuliere verhuurders van gereguleerde huurwoningen, maar zij zijn niet gebonden
Lees verder…

tets

Verhuiskostenvergoeding bij renovatie huurwoning

mr. R.P.M. Duijndam

Op 22 april 2016 heeft de Hoge Raad duidelijkheid verschaft over enkele vragen welke waren gerezen over de verplichting van de verhuurder tot betaling van een verhuiskostenvergoeding in geval van een renovatie van een woonruimte. Een huurder kan een verhuiskostenvergoeding krijgen als de verhuurder moet verhuizen omdat zijn/haar woning wordt gesloopt of gerenoveerd. De verhuurder moet ook een verhuiskostenvergoeding betalen als hij de huur beëindigt omdat hij een geldend bestemmingsplan wil verwezenlijken. De verhuiskostenvergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de verhuiskosten en herinrichtingskosten. De minister stelt de verhoging jaarlijks voor 1 maart vast (in 2016: € 5.892,-). De Hoge Raad
Lees verder…

tets

Transitievergoeding bij ontslag landurig zieke werknemer

mr. R.P.M. Duijndam

Indien het dienstverband van een langdurig zieke werknemer met toestemming van het UWV wordt beëindigd, is de werkgever in beginsel een transitievergoeding verschuldigd. Dit volgt uit de Wet werk en zekerheid (Wwz). Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) heeft aangegeven deze vergoeding te willen schrappen wanneer de werkgever zich aantoonbaar goed heeft ingespannen voor re-integratie. Dat heeft de minister gezegd in gesprek  met NU.nl. Lees hieronder het artikel van NU.nl: Asscher bereid transitievergoeding na twee jaar ziekte te schrappen  Gepubliceerd: 09 maart 2016 Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) is bereid de transitievergoeding voor werknemers na twee jaar ziekte te schrappen als de
Lees verder…

tets

Wetsvoorstel doorstroming huurmarkt aangenomen door Tweede Kamer

mr. R.P.M. Duijndam

De Tweede Kamer heeft op 9 februari 2016 ingestemd met het wetsvoorstel dat de doorstroming op de huurmarkt moet verbeteren. Het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt behelst onder meer de volgende maatregelen: Huurverhoging voor scheefwoners van 4 procent plus inflatie In de eerste plaats moet het scheefwonen worden aangepakt. Minister Blok hoopt dit te bereiken door toe te staan dat mensen met een inkomen boven de € 39.000,- met een extra huurverhoging va 4 procent kunnen worden geconfronteerd naast de gemiddelde huurstijging welke per woningcorporatie niet mag uitkomen boven inflatie plus 1 procent. De jaarlijkse inkomenstoets blijft bestaan De Belastingdienst moet inkomensgegevens
Lees verder…

tets

Lezen chatberichten werknemer: privacyschending?

mr. R.P.M. Duijndam

Volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is het onder omstandigheden geoorloofd indien een werkgever het chat- of mailverkeer van een werknemer leest, ook als deze berichten een privé karakter hebben. Dat heeft EHRM geoordeeld in een uitspraak van 12 januari 2016. De kwestie betrof de volgende. In 2007 werd een Roemeense werknemer, de heer Bogdan Barbulescu, ontslagen omdat hij onder werktijd privéberichten had verzonden met chatdienst Yahoo Messenger. De Yahoo Messenger account was op verzoek van zijn werkgever aangemaakt om op verzoeken van klanten te kunnen reageren. Omdat de werkgever er vanuit ging dat het om
Lees verder…

tets