Berichten van: mr. R.P.M. Duijndam

UPDATE: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW)

mr. R.P.M. Duijndam

Op 31 maart 2020 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) bekendgemaakt. De subsidieaanvraag kan vanaf 6 april worden ingediend.

De regeling kan hier worden bekeken.

Hieronder worden enkele relevante passages weergegeven uit de brief welke de Minister aan de Tweede Kamer heeft verzonden en waarin de maatregel wordt toegelicht:

“Inhoud en doelgroep van de regeling

De NOW ondersteunt werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% over een aangesloten periode van 3 maanden.


Lees verder…

tets

COVID-19 maatregelen van het kabinet: stand per 31 maart 2020

mr. R.P.M. Duijndam

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 31 maart 2020 in een brief aan de Tweede Kamer toegelicht op welke wijze het kabinet poogt om bedrijven in staat te stellen zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden – ook mensen met een flexibel contract.

De stand van zaken van de verschillende maatregelen die in het pakket zijn aangekondigd is momenteel als volgt:

 

  Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers. Gemeenten kunnen beginnen met het verwerken van aanvragen.

 

  Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (Noodloket). Het loket is inmiddels open.


Lees verder…

tets

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) vervangt regeling Werktijdverkorting (wtv)

mr. R.P.M. Duijndam

 

Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) ter vervanging van de regeling Werktijdverkorting (wtv). Deze maatregel is een reactie op de corona-crisis.

De tijdelijke NOW-regeling voor tegemoetkoming van de loonkosten houdt kort gezegd het volgende in:

  Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW).
  Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.
  Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
  De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden,


Lees verder…

tets

Wijzigingen partneralimentatie 2020

mr. R.P.M. Duijndam

Per 1 januari 2020 gelden nieuwe regels voor partneralimentatie. De alimentatieduur wordt beperkt.

Tenzij de rechter een termijn heeft vastgesteld eindigt de alimentatieverplichting van rechtswege na verstrijken van een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaren (art. 1: 157 BW). Hierop bestaan drie uitzonderingen:
 

  Indien op het moment van het echtscheidingsverzoek de duur van het huwelijk langer is dan vijftien jaren en de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd, eindigt de alimentatieverplichting niet eerder dan op het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt.


Lees verder…

tets

Wijziging Arbowetgeving per 1 juli 2017

mr. R.P.M. Duijndam

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (ook wel: Arbowet). De wet gaat per 1 juli a.s. in. Wij lichten hier kort de achtergronden, wetssystematiek en wijzigingen toe.

 

Inleiding

De overheid wil werkgevers en werknemers stimuleren om gezond en veilig te werken. De gedachte is dat goede arbeidsomstandigheden ertoe leiden dat mensen in een prettige werkomgeving langer doorwerken. Dit helpt onder meer om de AOW betaalbaar te houden.

De overheid heeft als wetgever de wetgeving omtrent arbeidsomstandigheden ingedeeld in drie niveaus:Arbowet,


Lees verder…

tets

Arbeidsrecht: schriftelijkheidsvereiste geldt (ook) voor relatiebeding

mr. R.P.M. Duijndam

In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of een relatiebeding in een personeelsreglement deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst. Deze vraag was in deze zaak van belang omdat vastgesteld diende te worden of voldaan was aan het zogenoemde “schriftelijkheidsvereiste”.

Het “schriftelijkheidsvereiste” is van toepassing op een concurrentiebeding, maar ook op het relatiebeding. Het schriftelijkheidsvereiste is in artikel 7:653 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek opgenomen en luidt als volgt:

“Een beding tussen de werkgever en de werknemer waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn,
Lees verder…

tets

Eigendomsvoorbehoud en verpanding

mr. R.P.M. Duijndam

Op 3 juni 2016 deed de Hoge Raad een voor ondernemers belangrijke uitspraak  over verpanding van voorwaardelijk eigendom. Tot aan deze uitspraak was verpanding van voorwaardelijk eigendom niet mogelijk, na deze uitspraak wel.

In deze zaak ging het om een levering aan koper onder eigendomsvoorbehoud. Op grond van toepasselijke Algemene verkoopvoorwaarden ging de eigendom van het geleverde pas over op koper nadat het verschuldigde zou zijn betaald.

Koper sloot voorts met de Rabobank een financieringsovereenkomst waarbij koper de bank een aantal zekerheden verstrekte, waaronder een pandrecht op voorraden. Het pandrecht geeft de bank zekerheid ten aanzien van de verstrekte financiering.


Lees verder…

tets

Vakantiedagen en arbeidsongeschiktheid: de Staat aansprakelijk

mr. R.P.M. Duijndam

Doordat de Nederlandse staat de Europese Arbeidstijdenrichtlijn niet tijdig heeft geïmplementeerd, is de staat aansprakelijk voor schade die langdurig zieke werknemers hebben geleden als gevolg van het verlies aan vakantiedagen. Breton Advocaten wijst u erop dat u een claim kan indienen tot 23 november 2016.

In dit artikel licht Rob Duijndam de achtergronden nog eens toe.

Tot 1 januari 2012

Tot 1 januari 2012 bouwde een arbeidsongeschikte werknemer alleen vakantiedagen op gedurende laatste zes maanden van zijn arbeidsongeschiktheid. Werknemers wiens dienstverband die na twee jaar arbeidsongeschiktheid werd beëindigd werden als gevolg hiervan het meest benadeeld (een benadeling van 30 wettelijke vakantiedagen ten opzichte van de arbeidsgeschikte werknemer).


Lees verder…

tets

Concurrentiebeding in arbeidscontract voor bepaalde tijd

mr. R.P.M. Duijndam

Inleiding

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (per 1 januari 2015) geldt het uitgangspunt dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet rechtsgeldig is. Dit is slechts anders indien bij het beding een schriftelijke motivering is opgenomen waaruit blijkt dat het beding noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Uitspraak

Inmiddels hebben diverse rechtbanken zich uitgelaten over dit vraagstuk, zoals bijvoorbeeld recentelijk de rechtbank Gelderland op 9 februari 2016.

De rechtbank laat nog eens zien welke vragen hierbij beantwoord dienen te worden.

Schriftelijke motivering

De eerste toets is te bezien of überhaupt sprake is van een overeengekomen concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarbij uit het beding een opgenomen schriftelijke motivering blijkt waarin is aangegeven dat het beding noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.


Lees verder…

tets

Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt

mr. R.P.M. Duijndam

De Wet Doorstroming Huurmarkt rust op twee pijlers. Een ‘huursombenadering’ maximeert de som van alle huurstijgingen van woningcorporaties – inclusief die bij vrijkomende woningen – op gemiddeld  inflatie plus 1 procent. De andere pijler verruimt in het huurrecht de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten.
Huursom

De wettelijke maximering van de som van alle huurstijgingen van woningcorporaties sluit aan bij het Sociaal Huurakkoord dat Aedes en de Woonbond vorig jaar sloten.

Binnen de limiet zijn op individueel niveau jaarlijkse huurverhogingen tot maximaal inflatie plus 2,5 procent mogelijk. Deze maxima gelden ook voor particuliere verhuurders van gereguleerde huurwoningen, maar zij zijn niet gebonden aan het plafond van een maximale huursomstijging.


Lees verder…

tets